تحقیق و مقاله درباره مدیریت پسماند های بیمارستانی

تحقیق و مقاله درباره مدیریت پسماند های بیمارستانی

تحقیق و مقاله درباره مدیریت پسماند های بیمارستانی

عنوان :تحقیق و مقاله درباره مدیریت پسماند های بیمارستانی

تعداد صفحات :22 صفحه

عکس : دارد

شماره اسلاید : دارد

فهرست :  دارد

دارای نکات و جزئیات

 پی دی افpdf فرمت :

قسمتی از متن  :

تعاریف

 زباله بیمارستانی

زباله بیمارستانی شامل آن دسته از زباله ها بوده که محتوي زباله هاي خطرناك زیست محیطی ، زباله هاي نوك تیز و برنده ، و نیز زباله هایی که محصول و تولید شده بیماري ، درمان و یا ایمن سازي انسان و حتی حیوان و یا در حین تحقیق و یا عملیات بیمارستانی حاصل می شود. 

 عفونت

           عفونت ، ورود و گسترش و یا تکثیر عامل عفونی بیماري زا به بدن انسان و یا حیوان را می گویند.

 زباله خطرناك

مواد زائد خطرناك ، به محصولات جانبی صنایع و مواد زائد و دور ریزهاي بیمارستانی ، خانگی ، مراکز تجاري و آموزشی که براي سلامتی و ایمنی و اموال انسان و محیط زیست ایجاد خطر نماید ، اطلاق می گردد. موادي که به دلیل ویژگی هاي نظیر واکنش هاي شیمیایی ، سمی بودن ، قابلیت احتراق ، خورندگی و غیره که موجب خطر یا خطرات احتمالی براي سلامت انسان یا محیط زیست می باشند. 

مراکز بهداشتی درمانی 

به کلیه مراکزي اطلاق میگردد که فعالیتهاي بهداشتی و درمانی در آنها صورت میگیرد. 

استریلیزاسیون 

به مجموعه اي از فرایندها گفته میشود که طی یک پروسه صورت میگیرد تا عوامل بیماري زا شامل انواع میکروارگانیسمها و باکتري ها از بین رفته و به روشهاي گوناگونی انجام می گیرد از جمله بوسیله بخار،مواد شیمیایی و مواد رادیو اکتیو. 

زائدات تیز و برنده 

شامل سوزنهاي زیر پوستی،سورنگ،تیغه هاي اسکالپ،لانست،تیغ و سایر وسایل نوك تیز می باشد

[صدارتی،علیرضا و محسنی محمد جواد ، سومین همایش مدیریت پسماند]

 تعریف مواد زاید جامد بیمارستانی

پسماندهاي بیمارستانی یا بهداشتیwastes health- care همه پسماندهاي تولید شده توسط واحدهاي تامین وحفظ سلامت، موسسات تحقیقاتی و آزمایشگاه ها را در برمی گیرد. این تعریف حتی پسماندهاي مرتبط تولید شده در منازل مانند تزریق انسولین، دیالیز و... را نیز شامل می شود. 

در بیمارستان ها ، طیف وسیعی از زباله ، تولید می شود. زباله هاي حاصل از قسمت هاي اداري و زباله هاي آشپزخانه از نوع مواد زائد خانگی است.در حالی که زباله هاي ناشی از اطاق عمل ، کاملاً عفونی بوده و جزء مواد زائد خطرناك به حساب می آیند. در تمامی بیمارستان ها زباله هاي خانگی تولید می شود. اجزایی مانند کاغذ، مقوا، کارتن، مواد پلاستیکی، پسماند هاي آشپزخانه ، قوطی هاي کمپوت و کنسرو، میوه و گل در زباله بیمارستان ها وجود دارد. این مواد در صورتی که با مواد خطرناك و عفونی مخلوط نشوند، بی خطر بوده و می توان آنها را همانند مواد زائد خانگی جمع آوري و دفع نمود، به این مواد "مواد زائد مشابه مواد زائد خانگی" گویند.  

علاوه بر موارد فوق، مواد زائد خطرناك هم در بیمارستان ها، تولید می شوند. نوع این مواد به نوع فعالیت بیمارستان بستگی دارد مثلاً زباله تولیدي در بیمارستان عمومی با بخش هاي مختلف با زباله تولیدي در بیمارستان هاي روانی و یا بیمارستان زنان فرق خواهد داشت. به این نوع مواد زائد تولیدي خطرناك، "مواد زائد ویژه بیمارستانی" گویند.

هنوز در دنیا الگوي ثابتی جهت تقسیم بندي مواد زائد بیمارستانی وجود ندارد. [عمرانی،قاسمعلی،1369

ترکیب مواد زائد جامد بیمارستانی 

در کشور هاي مختلف طبقه بندي هاي متفاوتی نسبت به مواد زائد جامد بیمارستانی به عمل آمده است. این تقسیم بندي ها براساس یکی از سه روش زیر است : 

 • تقسیم بندي بر اساس روش دفع
 • تقسیم بندي بر اساس درجه احتمال خطر
 • تقسیم بندي بر اساس منبع تولید.

مثلاً در فرانسه بر اساس منبع تولید، مواد زائد بیمارستانی بصورت زیر تقسیم شده است : 

 • مواد زائد ویژه بیمارستانی
 • مواد زائد آشپزخانه و مواد زائد شبیه مواد زائد خانگی
 • سایر موارد زائد [عمرانی، قاسمعلی، 1369]

طبقه بندي مواد زاید بیمارستانی

طبقه بندي و جدا سازي زباله هاي بیمارستانی به دلایل زیر الزامی است:

 • از بعد بهداشتی و زیست محیطی براي تأمین سلامت شاغلین ، بیماران ، همراهان ، ملاقات کنندگان ، عدم تداخل مواد ، کنترل بهینه جمع آوري ، دفع وتصفیه .
 • از بعد اقتصادي و تکنیکی شامل در آمدهاي حاصل از فروش موادي که می توانند باز یافت شوند ، صرفه جویی در حمل و نقل و مواد ضد عفونی کننده ، انضباط شغلی ، سهولت بارگیري و دفع.

عمده ترین طبقه بندي مواد زائد بیمارستانی که تا بحال بر اساس نظریه WHO متداول بوده است در هشت گروه به شرح زیر خلاصه می شود:[عمرانی،قاسمعلی،1359]

 • مواد زائد معمولی

این زایدات شبیه زباله هاي خانگی بوده و بیشتر مربوط به قسمت هاي اداري بیمارستان هستند . از نظر حمل ونقل

، مشکل خاصی ندارند و جزء مواد زاید خطرناك محسوب نمی شوند. 

 • مواد زائد پاتولوژیک

این زائدات شامل بافت ها و قسمت هاي اعضاء مختلف بدن می باشند که در عمل نمونه برداري یا کالبد شکافی و جراحی ایجاد می گردند . این زایدات بطور بالقوه اي امکان ایجاد بیماري داشته و عامل بیماریزا در آنها بسیار زیاد است. 

 • مواد زاید رادیو اکتیو

این زایدات شامل زایدات جامد ، مایع و گازي آلوده به مواد رادیو اکتیو هستند. 

کاربرد مواد رادیو اکتیو در عکسبرداریها و پرتودرمانیها معمول است.   

 • مواد زاید شیمیایی

این زایدات شامل اشکال مختلفی از مواد زاید شیمیایی بوده که بطور مثال از آزمایشگاه ها و فعالی تهایی نظیر

نظافت و ضد عفونی حاصل می شوند . این زایدات ممکن است خطرناك باشند . طبق موازین بین المللی ، خصوصیات

سمی بودن ،خورندگی ، قابل اشتعال بودن واکنش دهندگی ، سرطانزایی باعث طبقه بندي مواد زاید شیمیایی در زمره

مواد زاید خطرناك می گردند . مواد شیمیایی غیر خطرناك ، موادي هستند که خصوصیات فوق را نداشته باشند . مثل

قندها ، آمینو اسیدها و بعضی از نمکهاي معدنی و آلی. 

 • مواد زاید عفونی

طبق تعریف مواد زاید عفونی ، زایداتی هستند که قادرند حداقل یک بیماري عفونی را منتقل سازند بدلیل اینکه

روش قابل قبول براي عفونی بودن این گونه زایدات در دست نیست ، مراکز قانونی اینگونه مواد را بر حسب اینکه از

کجا و با چه محتویاتی تولید می شوند ، شناسایی و تعریف می کنند . بر این اساس حداقل 3 درصد و حداکثر 09 درصد

زایدات بیمارستانی را مواد زاید عفونی تشکیل می دهند. 

طبق طبقه بندي WHO و  EPAمواد زاید عفونی ، حداقل شامل مواد زاید آزمایشگاهی ، نظیر محیط هاي کشت و مواد زاید بخش هاي جراحی و کالبد شکافی و بخشهاي ایزوله می باشند که بیماران عفونی در آن بستري می گردند . مواد زایدي که از بخش هاي همودیالیز بیماران بدست می آید (مثل فیلترها ولوله ها، حول ههاي یکبار مصرف ، روپوش ها ، پیش بندها و دستکش ها و ... ) و نیز مواد زاید حیوانات تلقیح شده در زمره این گروه زایدات قرار دارند. 

خطرات بهداشتی پسماند هاي بیمارستانی 

پسماندهایی از قبیل کیسه هاي محتوي خون آلوده به ویروس هاي هپاتیت B و ایدز، سرنگ ها، گاز و وسایل پانسمان،سوند و لوله هاي مصرف شده در معاینات و درمان هاي داخلی بدن و وسایل بخیه، محیط هاي کشت آزمایشگاهی داراي میزان بالاي باکتر يها، انگل ها و مواد سمی و خطرناك و همه موادي که پسماندهاي عفونی را تشکیل می دهند، باعث بروز مخاطرات انسانی و آلودگی زیست محیطی  میشوند. درمورد وجود ویروس ها در پسماندهاي بیمارستانی گفته میشود که مواد تشکیل دهنده پسماندهاي بیمارستانی قادرند همه ویروس ها را با خود منتقل کنند. مدت فعالیت ویروس ها در پسماندهاي بیمارستانی معمولا 5 تا 8 روز برآورد شده است. درمیان بیماري هاي ویروسی موجود در پسماندهاي بیمارستانی می توان به ویروس هاي خطرناکی چون ایدز، هپاتیتB و مننژیت اشاره کرد. 

 


اینجا هم مشاهده کنید