تحقیق و مقاله درباره مدیریت پسماند های بیمارستانی

تحقیق و مقاله درباره مدیریت پسماند های بیمارستانی

تحقیق و مقاله درباره مدیریت پسماند های بیمارستانی

عنوان :تحقیق و مقاله درباره مدیریت پسماند های بیمارستانی

تعداد صفحات :22 صفحه

عکس : دارد

شماره اسلاید : دارد

فهرست :  دارد

دارای نکات و جزئیات

 پی دی افpdf فرمت :

قسمتی از متن  :

تعاریف

 زباله بیمارستانی

زباله بیمارستانی شامل آن دسته از زباله ها بوده که محتوي زباله هاي خطرناك زیست محیطی ، زباله هاي نوك تیز و برنده ، و نیز زباله هایی که محصول و تولید شده بیماري ، درمان و یا ایمن سازي انسان و حتی حیوان و یا در حین تحقیق و یا عملیات بیمارستانی حاصل می شود. 

 عفونت

           عفونت ، ورود و گسترش و یا تکثیر عامل عفونی بیماري زا به بدن انسان و یا حیوان را می گویند.

 زباله خطرناك

مواد زائد خطرناك ، به محصولات جانبی صنایع و مواد زائد و دور ریزهاي بیمارستانی ، خانگی ، مراکز تجاري و آموزشی که براي سلامتی و ایمنی و اموال انسان و محیط زیست ایجاد خطر نماید ، اطلاق می گردد. موادي که به دلیل ویژگی هاي نظیر واکنش هاي شیمیایی ، سمی بودن ، قابلیت احتراق ، خورندگی و غیره که موجب خطر یا خطرات احتمالی براي سلامت انسان یا محیط زیست می باشند. 

مراکز بهداشتی درمانی 

به کلیه مراکزي اطلاق میگردد که فعالیتهاي بهداشتی و درمانی در آنها صورت میگیرد. 

استریلیزاسیون 

به مجموعه اي از فرایندها گفته میشود که طی یک پروسه صورت میگیرد تا عوامل بیماري زا شامل انواع میکروارگانیسمها و باکتري ها از بین رفته و به روشهاي گوناگونی انجام می گیرد از جمله بوسیله بخار،مواد شیمیایی و مواد رادیو اکتیو. 

زائدات تیز و برنده 

شامل سوزنهاي زیر پوستی،سورنگ،تیغه هاي اسکالپ،لانست،تیغ و سایر وسایل نوك تیز می باشد

[صدارتی،علیرضا و محسنی محمد جواد ، سومین همایش مدیریت پسماند]

 تعریف مواد زاید جامد بیمارستانی

پسماندهاي بیمارستانی یا بهداشتیwastes health- care همه پسماندهاي تولید شده توسط واحدهاي تامین وحفظ سلامت، موسسات تحقیقاتی و آزمایشگاه ها را در برمی گیرد. این تعریف حتی پسماندهاي مرتبط تولید شده در منازل مانند تزریق انسولین، دیالیز و... را نیز شامل می شود. 

در بیمارستان ها ، طیف وسیعی از زباله ، تولید می شود. زباله هاي حاصل از قسمت هاي اداري و زباله هاي آشپزخانه از نوع مواد زائد خانگی است.در حالی که زباله هاي ناشی از اطاق عمل ، کاملاً عفونی بوده و جزء مواد زائد خطرناك به حساب می آیند. در تمامی بیمارستان ها زباله هاي خانگی تولید می شود. اجزایی مانند کاغذ، مقوا، کارتن، مواد پلاستیکی، پسماند هاي آشپزخانه ، قوطی هاي کمپوت و کنسرو، میوه و گل در زباله بیمارستان ها وجود دارد. این مواد در صورتی که با مواد خطرناك و عفونی مخلوط نشوند، بی خطر بوده و می توان آنها را همانند مواد زائد خانگی جمع آوري و دفع نمود، به این مواد "مواد زائد مشابه مواد زائد خانگی" گویند.  

علاوه بر موارد فوق، مواد زائد خطرناك هم در بیمارستان ها، تولید می شوند. نوع این مواد به نوع فعالیت بیمارستان بستگی دارد مثلاً زباله تولیدي در بیمارستان عمومی با بخش هاي مختلف با زباله تولیدي در بیمارستان هاي روانی و یا بیمارستان زنان فرق خواهد داشت. به این نوع مواد زائد تولیدي خطرناك، "مواد زائد ویژه بیمارستانی" گویند.

هنوز در دنیا الگوي ثابتی جهت تقسیم بندي مواد زائد بیمارستانی وجود ندارد. [عمرانی،قاسمعلی،1369

ترکیب مواد زائد جامد بیمارستانی 

در کشور هاي مختلف طبقه بندي هاي متفاوتی نسبت به مواد زائد جامد بیمارستانی به عمل آمده است. این تقسیم بندي ها براساس یکی از سه روش زیر است : 

 • تقسیم بندي بر اساس روش دفع
 • تقسیم بندي بر اساس درجه احتمال خطر
 • تقسیم بندي بر اساس منبع تولید.

مثلاً در فرانسه بر اساس منبع تولید، مواد زائد بیمارستانی بصورت زیر تقسیم شده است : 

 • مواد زائد ویژه بیمارستانی
 • مواد زائد آشپزخانه و مواد زائد شبیه مواد زائد خانگی
 • سایر موارد زائد [عمرانی، قاسمعلی، 1369]

طبقه بندي مواد زاید بیمارستانی

طبقه بندي و جدا سازي زباله هاي بیمارستانی به دلایل زیر الزامی است:

 • از بعد بهداشتی و زیست محیطی براي تأمین سلامت شاغلین ، بیماران ، همراهان ، ملاقات کنندگان ، عدم تداخل مواد ، کنترل بهینه جمع آوري ، دفع وتصفیه .
 • از بعد اقتصادي و تکنیکی شامل در آمدهاي حاصل از فروش موادي که می توانند باز یافت شوند ، صرفه جویی در حمل و نقل و مواد ضد عفونی کننده ، انضباط شغلی ، سهولت بارگیري و دفع.

عمده ترین طبقه بندي مواد زائد بیمارستانی که تا بحال بر اساس نظریه WHO متداول بوده است در هشت گروه به شرح زیر خلاصه می شود:[عمرانی،قاسمعلی،1359]

 • مواد زائد معمولی

این زایدات شبیه زباله هاي خانگی بوده و بیشتر مربوط به قسمت هاي اداري بیمارستان هستند . از نظر حمل ونقل

، مشکل خاصی ندارند و جزء مواد زاید خطرناك محسوب نمی شوند. 

 • مواد زائد پاتولوژیک

این زائدات شامل بافت ها و قسمت هاي اعضاء مختلف بدن می باشند که در عمل نمونه برداري یا کالبد شکافی و جراحی ایجاد می گردند . این زایدات بطور بالقوه اي امکان ایجاد بیماري داشته و عامل بیماریزا در آنها بسیار زیاد است. 

 • مواد زاید رادیو اکتیو

این زایدات شامل زایدات جامد ، مایع و گازي آلوده به مواد رادیو اکتیو هستند. 

کاربرد مواد رادیو اکتیو در عکسبرداریها و پرتودرمانیها معمول است.   

 • مواد زاید شیمیایی

این زایدات شامل اشکال مختلفی از مواد زاید شیمیایی بوده که بطور مثال از آزمایشگاه ها و فعالی تهایی نظیر

نظافت و ضد عفونی حاصل می شوند . این زایدات ممکن است خطرناك باشند . طبق موازین بین المللی ، خصوصیات

سمی بودن ،خورندگی ، قابل اشتعال بودن واکنش دهندگی ، سرطانزایی باعث طبقه بندي مواد زاید شیمیایی در زمره

مواد زاید خطرناك می گردند . مواد شیمیایی غیر خطرناك ، موادي هستند که خصوصیات فوق را نداشته باشند . مثل

قندها ، آمینو اسیدها و بعضی از نمکهاي معدنی و آلی. 

 • مواد زاید عفونی

طبق تعریف مواد زاید عفونی ، زایداتی هستند که قادرند حداقل یک بیماري عفونی را منتقل سازند بدلیل اینکه

روش قابل قبول براي عفونی بودن این گونه زایدات در دست نیست ، مراکز قانونی اینگونه مواد را بر حسب اینکه از

کجا و با چه محتویاتی تولید می شوند ، شناسایی و تعریف می کنند . بر این اساس حداقل 3 درصد و حداکثر 09 درصد

زایدات بیمارستانی را مواد زاید عفونی تشکیل می دهند. 

طبق طبقه بندي WHO و  EPAمواد زاید عفونی ، حداقل شامل مواد زاید آزمایشگاهی ، نظیر محیط هاي کشت و مواد زاید بخش هاي جراحی و کالبد شکافی و بخشهاي ایزوله می باشند که بیماران عفونی در آن بستري می گردند . مواد زایدي که از بخش هاي همودیالیز بیماران بدست می آید (مثل فیلترها ولوله ها، حول ههاي یکبار مصرف ، روپوش ها ، پیش بندها و دستکش ها و ... ) و نیز مواد زاید حیوانات تلقیح شده در زمره این گروه زایدات قرار دارند. 

خطرات بهداشتی پسماند هاي بیمارستانی 

پسماندهایی از قبیل کیسه هاي محتوي خون آلوده به ویروس هاي هپاتیت B و ایدز، سرنگ ها، گاز و وسایل پانسمان،سوند و لوله هاي مصرف شده در معاینات و درمان هاي داخلی بدن و وسایل بخیه، محیط هاي کشت آزمایشگاهی داراي میزان بالاي باکتر يها، انگل ها و مواد سمی و خطرناك و همه موادي که پسماندهاي عفونی را تشکیل می دهند، باعث بروز مخاطرات انسانی و آلودگی زیست محیطی  میشوند. درمورد وجود ویروس ها در پسماندهاي بیمارستانی گفته میشود که مواد تشکیل دهنده پسماندهاي بیمارستانی قادرند همه ویروس ها را با خود منتقل کنند. مدت فعالیت ویروس ها در پسماندهاي بیمارستانی معمولا 5 تا 8 روز برآورد شده است. درمیان بیماري هاي ویروسی موجود در پسماندهاي بیمارستانی می توان به ویروس هاي خطرناکی چون ایدز، هپاتیتB و مننژیت اشاره کرد. 

 


دسته:

تحقیق و مقاله درباره مدیریت پسماند های بیمارستانی

تحقيق و مقاله درباره مديريت پسماند هاي بيمارستاني


عنوان :تحقيق و مقاله درباره مديريت پسماند هاي بيمارستانيتعداد صفحات :22 صفحهعکس : داردشماره اسلاید : داردفهرست :  دارددارای نکات و جزئیات  پی دی افpdf فرمت :قسمتی از متن  :تعاریف زباله بيمارستانيزباله بيمارستاني شامل آن دسته از زباله ها بوده که محتوی زباله هاي خطرناك زیست محیطی ، زباله هاي نوك تیز و برنده ، و نیز زباله هايی که محصول و تولید شده بیماری ، درمان و یا ایمن سازی انسان و حتی حیوان و یا در حین تحقيق و یا عملیات بيمارستاني حاصل می شود.   عفونت           عفونت ، ورود و گسترش و یا تکثیر عامل عفونی بیماری زا به بدن انسان و یا حیوان را می گویند. زباله خطرناكمواد زائد خطرناك ، به محصولات جانبی صنایع و مواد زائد و دور ریزهاي بیمارستان

ادامه مطلب  
پاور پوینت (اسلاید) روش پایان نامه نویسی


 با سلام
فایل روش پایان نامه نویسی یک پاورپوینت بسیار عالی در 356 اسلاید می باشد این PowerPoint بر اساس استاندارد هاي اصلی طراحی پاورپوینت آماده و تنظیم شده است؛ این فایل دارای طراحی بسیار عالی و چشم نواز می باشد.
شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.
لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.
محتواب برخی از اسلاید ها :
توجه داشته باشید هرگونه بهم ریختگی در متن زیر در اثر کپی کردن از پاورپوینت می باشد و در فایل پاورپوینت اصلی هیچ اشکال و به هم ریختگی وجود ندارد
اجزای تشكیل دهنده فصل اول درپایان نامه مقدمه
بیان مسأله (تعریف

ادامه مطلب  
پاور پوینت (اسلاید) نگاهی به مبانی معرفت شناسی تحقيق در علوم رفتاری


 با سلام
فایل نگاهی به مبانی معرفت شناسی تحقيق در علوم رفتاری یک پاورپوینت بسیار عالی در 422 اسلاید می باشد این PowerPoint بر اساس استاندارد هاي اصلی طراحی پاورپوینت آماده و تنظیم شده است؛ این فایل دارای طراحی بسیار عالی و چشم نواز می باشد.
شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.
لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.
محتواب برخی از اسلاید ها :
توجه داشته باشید هرگونه بهم ریختگی در متن زیر در اثر کپی کردن از پاورپوینت می باشد و در فایل پاورپوینت اصلی هیچ اشکال و به هم ریختگی وجود ندارد
پارادایم ه

ادامه مطلب  
جدیدترین طرح توجیهی مديريت پروژه متدولوژی هاي مديريت پروژه


دانلود جدیدترین طرح توجیهی مديريت پروژه متدولوژی هاي مديريت پروژه      این طرح توجیهی در زمینه مديريت پروژه متدولوژی هاي مديريت پروژه، می باشد که بر اساس آخرین و جدیدترین تغییراتتوسط کارشناسان متخصص در حوزه مديريت پروژه متدولوژی هاي مديريت پروژه،نگارش و جمع آوری شده است.لذا مطالعه این فایل برای افرادی که می خواهند در زمینه مديريت پروژه متدولوژی هاي مديريت پروژه،فعالیت داشته باشندبسیار مفید و کاربردی خواهد بود. این طرح کارآفرینی شامل موارد زیر می باشد :طرح توجیهی مديريت پروژه متدولوژی هاي مديريت پروژهفهرست مطالبجداول و محاسبات مربوطهموضوع و معرفی طرحهزینه تجهیزاتظرفیتسرمایه گذاری كلدوره بازگشت سرمایهاشتغال زاییفضای مورد نیازتعداد افراد و هزینه نیروی انسانیاستانداردهاي مربوطه طرح

ادامه مطلب  
پاورپوینت با موضوع روش دفع پسماندهاي جامد بيمارستاني


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 42 اسلایدقسمتی از متن .ppt :روش دفع پسماندهاي جامد بيمارستانيانواع زباله ها :  غیرخطرناک ( شهری ، معمولی صنعتی ) نخاله ها (ساختمان سازی)  خطرناک  (مصارف خانگی ، صنعتی ، بيمارستاني)مواد زائد خطرناک (مخاطره آمیز): 1- مواد زاید رادیو اکتیو 2- مواد زاید شیمیائی 3- مواد زاید قابل اشتعال  4- مواد زاید قابل انفجار 5- مواد زاید بیولژیکیپسماندهاي پزشکی :پسماندهائی است  که طی فرایند بهداشت و درمان تولید می شود.(سازمان بهداشت جهانی)تقسیم بندی مواد زاید بيمارستاني : آلمان : بر حسب روش دفع  1-

ادامه مطلب  
سبكها و روشهاي مديريت در معدن


        تحقيق در مورد سبكها و روشهاي مديريت در معدنفصل اول-سبكها و روشهاي مديريت در معدن1-1-      تاریخچه مديريت1-2-      دلایل موفقیت مدیران1-3-      عوامل شكست مدیران1-4-      انواع مكاتب مديريت1-4-1- پیدا كردن مديريت آمریكائی1-4-2-نارسایی كردن مديريت آمریكائی1-5-مكتب نئوكلاسیك یا مديريت ژاپنی1-5-1- تفاوت مديريت كلاسیك و نئوكلاسیك‌1-6-مكتب سیستمهاي اجتماعی 1-7-روشهاي مديريت‌فصل دوم -نوآوری و اهمیت آن در مديريت معادن 2-1- مفهوم نوآوری و خلاقیت 2-2- خلاقیت و مديريت 2-3- شخص نوآور و سازمان نوآور 2-4- نكات كاربردی در مديريت 2-5-اهمیت نو آوری2-5-1-فایده هاي خلاقیت و نو آوری2-5-2- تكنولوژیها، محصو

ادامه مطلب  
سبكها و روشهاي مديريت در معدن


        تحقيق در مورد سبكها و روشهاي مديريت در معدنفصل اول-سبكها و روشهاي مديريت در معدن1-1-      تاریخچه مديريت1-2-      دلایل موفقیت مدیران1-3-      عوامل شكست مدیران1-4-      انواع مكاتب مديريت1-4-1- پیدا كردن مديريت آمریكائی1-4-2-نارسایی كردن مديريت آمریكائی1-5-مكتب نئوكلاسیك یا مديريت ژاپنی1-5-1- تفاوت مديريت كلاسیك و نئوكلاسیك‌1-6-مكتب سیستمهاي اجتماعی 1-7-روشهاي مديريت‌فصل دوم -نوآوری و اهمیت آن در مديريت معادن 2-1- مفهوم نوآوری و خلاقیت 2-2- خلاقیت و مديريت 2-3- شخص نوآور و سازمان نوآور 2-4- نكات كاربردی در مديريت 2-5-اهمیت نو آوری2-5-1-فایده هاي خلاقیت و نو آوری2-5-2- تكنولوژیها، محصو

ادامه مطلب  
تحقيق بررسی روستای کهک قم از نظر جغرافیا به همراه تصاویر، جداول و نمودار ها


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، بررسی روستای کهک قم از نظر جغرافیابخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :.بررسی در زمینه‌ی توسعه، با توجه به عوامل ژئومورفولوژیكی موضوعی جدید است. از طرفی ژئومورفولوژی به عنوان دانش و تكنیك در عمران محیطی مبین شناخت امكانات و محدودیت‌هاي طبیعی از جمله  در زمینه‌ی توسعه است. در این راستا شناخت شهرهاي كوچك ( به خصوص مراكز بخش‌ها و دهستان‎ها )از اهمیت برخوردار است. شهر كهك كه به عنوان مركز بخش كهك (نوفل لوشاتو) در سطح استان قم محسوب می‌گردد؛ به همراه 18 روستای تحت نفوذش برای این تحقيق در نظر گرفته شده است. این شهر كه به عنوان مركز توسعه در سطح منطقه‎ی تحت نفوذ خود ایفای نقش   می نماید، توانسته میزان قابل ملاحظه‌ا

ادامه مطلب  
پاورپوینت فایل آموزشی کنترل عفونت بيمارستاني


 پاورپوینت فایل آموزشی کنترل عفونت بيمارستاني 102اسلایدهمراه باتصویر این اسلاید با هدف ارتقاء سطح آگاهی کارکنان بیمارستانها و مراکز درمانی و تمامی افرادی که به نوعی با خدمات پزشکی درمانی در ارتباط هستند، نسبت به اهمیت رعایت بهداشت فردی و عمومی در کنترل عفونتهاي بيمارستاني، تهیه و تدوین شده استپیامدهاي عفونت هاي بيمارستاني  (آمارهاي موجود)عفونت هاي بيمارستاني از مهم ترین مشکلات سلامتی در جهان و ایران است.  در کشورهاي توسعه یافته 11-6 درصد بیماران بستری دچار عفونت بيمارستاني می شوند. این رقم در کشورهاي در حال توسعه تا 27 درصد می رسد. در ایران میزان عفونت هاي بيمارستاني 15-10 درصد برآورد می شود. برآورد می شود در ایران سالانه حدود  هفت میلیون نفر بستری و حداقل هفتصد هزار نفرمبتلابه عفو

ادامه مطلب  
پاورپوینت مروری بر مديريت پسماند در شرکت ملی گاز


        نوع فایل: power pointقابل ویرایش56  اسلاید قسمتی از اسلایدها:کاهش پسماند-چگونه؟کاهش پسماند نتیجه یک عملکرد سیستمی است:هزینه هاي بالای دفعمنفعت طالبی بخش خصوصیغالباً روش هاي کاهش دهنده پسماند تنها توسط بهره بردار قابل طراحی و اجراست.نمونه هاي مورد اشاره: فیلتر آب همراه، فیلتر روغن در موتورها، سند بلاست در ایستگاه کمپرسور، ضایعات کاستیک ...... فهرست مطالب و اسلایدها:کاهش پسماند-چگونه؟پسماندهاي غیر خطرناک(روش هاي دفع)پسماندهاي غیر خطرناک(روش هاي دفع خاص)ذخیره و حمل ونقل پسماندها(مواد خطرناک)-ضوابط شرکت ملی گازحمل ونقل پسماندها(مواد خطرناک)محل دفن-شمای کلیمحل دفن- روش هاي دفنمحل دفن- زهکشی شیرابهمحل دفن مواد خطرناک- پوشش کفمحل دفن مواد غیر خطرناک – پوشش کفمح

ادامه مطلب  
خرید آنلاین